Администрација

Радмила Танчева - Раководител за административни, општи и правни работи

Драгица Филиповска - Советник за материјално финансиско работење

Олга Дојчиновска - Самостоен референт благајник

Катерина Рахим - Самостоен референт сметководител

Музафера Фестиќ - Друг соработник за одржување на објекти

Лилјана Серафимовска - Друг соработник за одржување на објекти