Играорен кор

Љупчо Маневски

Првенец

Александар Ѓоргиев

Истакнат играч од прв ред - Солист

Александар Кузманоски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Александра Петрова

Истакнат играч од прв ред - Солист

Билјана Тасевски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Едита Автова

Истакнат играч од прв ред - Солист

Ерик Белимов

Истакнат играч од прв ред - Солист

Катерина Кузманоска

Истакнат играч од прв ред - Солист

Љупчо Маринковски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Марина Христова

Истакнат играч од прв ред - Солист

Марјан Андоновски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Весна Бандулиева

Истакнат играч од прв ред - Солист

Михајло Стефановски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Сашко Атанасов

Истакнат играч од прв ред - Солист

Сашко Трајковски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Жаклина Богдановска

Истакнат играч од прв ред - Солист

Трајче Петрушев

Истакнат играч од прв ред - Солист

Весна Митевска

Истакнат играч од прв ред - Солист

Мартин Костовски

Истакнат играч од прв ред - Солист

Симеон Чулев

Истакнат играч од прв ред - Солист

Весна Стефановска

Истакнат играч од прв ред - Солист

Александар Андоновски

Постар играч - Солист

Андон Андоновски

Постар играч - Солист

Марија Саздовска

Играч

Антонио Стојчески

Играч

Христина Пецовска

Играч

Христина Ристеска

Играч

Костадин Балкански

Играч

Моника Ивановска

Играч

Сандра Апостоловска

Играч

Наталија Трајковска

Играч

Теодора Стојановска

Играч

Стефанија Маневска

Играч