Информации

Информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010) Националната установа Ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“- Скопје, ги објавува следниве информации од јавен карактер

Назив на установата: НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“- СКОПЈЕ

Единствен даночен број: 4030974186218

Дејност и шифра: „изведувачка уметност“ со шифра 90.01.

Адреса: ул.Венијамин Мачуковски бр.7 Скопје

Контакт телефони: 02/2461-021, факс 02/2460-112

Е-маил адреса: pravnik@tanec.com.mk   

Интернет страна: www.tanec.mk

Службено лице за посредување со информации согласно горенаведениот Закон e Радмила Танчева – Раководител на одделение за административни, општи и правни работи, човечки ресурси и материјално финансиско работење

Огласи 2022

Оглас  1/2022
 
Оглас  2/2022

 

Огласи 2021

Јавен оглас за вработување 1/2021
 
Јавен оглас за вработување 2/2021
 
Оглас 1/2021
 
Оглас 2/2021
 
Оглас 3/2021

 

Огласи 2019